Regulamentul de organizare și funcționare al ASUSM
I. Dispoziţii generale
   1. Sfera de reglementare
Prezentul regulament, elaborat în temeiul Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte principiile generale de funcţionare a Autoguvernării Studenților Universității de Stat din Moldova (în continuare ASUSM) misiunea, obiectivele, structura și atribuțiile acesteia, măsurile de stimulare a participării studenţilor la procesul de luare a deciziilor, de îmbunătăţire a cadrului comunicaţional, precum şi reprezentarea, delegarea şi apărarea intereselor studenţilor.
   2. Statutul ASUSM
(1) Structura ASUSM este o structură reprezentativă studenţească, din cadrul Universității de Stat din Moldova (în continuare USM) nonguvernamentală, neafiliată politic, independentă, nonprofit; constituită în baza principiilor benevole şi egalităţii în drepturi a studenţilor de la diferite formațiuni studențești ale instituției de învățământ superior.
(2) ASUSM este organul reprezentativ suprem al tuturor studenţilor din cadrul Universității de Stat din Moldova, constituit din membrii formațiunilor reprezentative studențești (Consiliile studențești ale facultăților USM).
(3) Structura ASUSM are un sistem decizional şi electiv democratic și funcţionează conform Statutului Universității de Stat din Moldova și Regulamentului propriu.
   3. Misiunea ASUSM
Misiunea activităţii ASUSM constă în:
1. educarea studenților în baza valorilor democratice;
2. cultivarea activismului și spiritului civic, atitudinii inteligente, a cetăţenilor responsabili, capabili să satisfacă nevoile individuale şi sociale;
3. formarea tinerii generații din Republica Moldova în spiritul solidarității și libertății de exprimare.
   4. Principiile de constituire şi de activitate a ASUSM
ASUSM se constituie şi activează în baza următoarelor principii:
(1) Egalitatea în drepturi și nediscriminarea – toţi studenţii sunt tratați echidistant de către administrația și de către cadrele instituţiei de învăţământ superior; orice acțiune cu caracter discriminatoriu directă sau indirectă faţă de student este interzisă;
(2) Participarea în procesul decizional – în cadrul instituţiilor de învăţământ superior deciziile sunt luate cu participarea reprezentanților ASUSM (Senatorii din cadrul facultății USM);
(3) Libertatea de exprimare și a întrunirilor – toți studenţii au dreptul să-şi exprime liber opiniile educaționale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice;
(4) Transparenţa şi accesul la informaţie – toți studenţii au acces liber şi gratuit la informaţiile care vizează propriul traseu de formare profesională şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legislative;
(5) Centrarea pe valorile și standardele europene, naţionale şi ştiinţifice universale;
(6) Interculturalitatea şi garanţia identităţii etnice şi culturale.
   5. Obiectivele ASUSM
ASUSM îşi promovează misiunea prin realizarea următoarelor obiective:
(1) Promovarea şi reprezentarea intereselor educaţionale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale studenţilor, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi pe plan național și internațional;
(2) Contribuirea la edificarea morală, profesională, socială, culturală şi economică a studenților, în spiritul tradiţiei universitare autohtone;
(3) Reprezentarea echilibrată şi eficientă în procesul de administrare instituțională și financiară a studenţilor ca parteneri egali în procesul decizional, la orice nivel unde studentul este partener;
(4) Promovarea culturii asigurării calităţii în instituția de învățământ superior prin participarea la procesul de îmbunătățire a curriculei universitare; de predare – cercetare – evaluare a studenților din universitate;
(5) Oferirea metodelor de educaţie non-formală prin realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi culturale pentru studenţi;
(6) Sprijinirea activităţii legislativ-normative care vizează drepturile studenţilor în toate domeniile de activitate;
(7) Identificarea problemelor specifice studenţilor din instituția de învățământ superior și stimularea participării tuturor studenţilor atât în activitatea studenţească, cât şi în procesul de luare şi implementare a deciziilor;
(8) Stabilirea de relaţii cu organizaţii naţionale şi internaţionale care au scopuri similare cu cele ale ASUSM;
(9) Participarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul învățământului superior la nivel local și central.
   6. Relaţiile dintre ASUSM şi alte entităţi
În scopul realizării atribuţiilor sale, ASUSM cooperează cu administraţia USM, conducerea facultăţilor, ONG-urile, organizațiile sindicale, universități din cadrul țării și exteriorul acesteea etc.
II. Direcțiile principale de activitate și organigrama ASUSM
   7. Reprezentarea studenților și direcțiile principale de activitate ale ASUSM
(1) În cadrul instituției de învățământ superior, reprezentarea studenţilor este asigurată la nivel de grupă academică, an de studii, program de formare profesională, ciclu de studii și se regăsește în cadrul managementului instituțional: Senatul Universității de Stat din Moldova și Consiliul facultății.De asemenea, studenţii pot fi delegați şi în alte activități relevante cu rol decizional, consultativ sau administrativ la nivelul subdiviziunilor USM.
(2) În vederea desfăşurării activităţii sale, ASUSM se concentrează pe următoarele aspecte:
1. reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele studenţilor în relaţiile acestora cu conducerea universității / organele administraţiei publice locale / centrale;
2. alege și deleagă reprezentanții săi în Senatul USM, prin intermediul Consiliului facultății din care face parte;
3. alege și deleagă reprezentanții săi în Consiliul de Etică și Management al Universității;
4. alege și deleagă reprezentanții săi în Comisia de Calitate a Universității;
5. participă la elaborarea și implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare ale studenţilor, asigurând o maximă eficiență a acestora;
6. participă la perfecționarea regulamentelor, metodologiilor și curricula universitară;
7. participă la activităţile de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă a calităţii în învățământul superior;
8. participă la activitățile de evaluare a studenților și a personalului ştiinţifico-didactic din instituția de învățământ superior;
9. oferă suport studenţilor în mobilitățile academice naționale și internaționale;
10. monitorizează asigurarea dimensiunii sociale a învăţământului superior;
11. participă la managementul şi îmbunătăţirea serviciilor din cadrul căminelor studenţeşti, inclusiv, la repartizarea locurilor pentru studenți;
12. informează și acordă consultanţă studenţilor vizând problemele educaționale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale acestora;
13. organizează evenimente de implicare socio-economică şi acțiuni de voluntariat;
14. organizează conferinţe, evenimente culturale, sportive etc.;
15. acțiuni caritabile;
16. exercită alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare și prezentului regulament.
   8. Organele reprezentative ASUSM
a) La nivel de instituție – Adunarea Generală ASUSM – constituită din Senatori și reprezentanții delegați de către consiliile studențești ale facultăților.
b) La nivel de facultate – Consiliul Studențesc al Facultății este constituit din șefii grupelor academice (membri cu statut special) și membrii cu drept de vot, aleși conform regulamentului intern al Consiliului Studențesc a Facultății.
c) La nivel de grupă academică – șefii de grupă sunt aleși de către membrii grupei academice prin majoritate simplă a voturilor exprimate (50%+1).
Șefii de grupă sunt aleși până la data de 15 septembrie, pe un termen de un an academic.
   9. Organigrama ASUSM
ASUSM este formată din:
1. Adunarea Generală ASUSM;
2. Bordul ASUSM;
3. Consiliile Studențești;
4. Departamentele ASUSM.
   10. Adunarea Generală
1. Adunarea Generală este formată dintr-un număr de până la 101 membri, delegați de la Consiliile Studențești
2. Adunarea Generală alege Președintele ASUSM la prima ședință din an, prin vot secret sau direct, cu votul a 2/3 din numărul total de membri, pe termen de un an.
3. Prima ședință a Adunării Generale este convocată de către fostul Președinte al ASUSM.
   11. Bordul ASUSM
1. Preşedintele ASUSM;
2. Doi vicepreşedinți;
3. Secretarul executiv;
4. Directorii de departamente;
5. Senatorii facultăților;
6. Președinții Consiliilor Studențești ale Facultăților.
   12. Atribuţiile Bordului ASUSM
Bordul ASUSM are următoarele atribuţii:
1. propune data convocării și ordinea de zi a ședințelor ASUSM;
2. monitorizează activitatea departamentelor ASUSM și Consiliilor Facultăților;
3. transmite, pentru şedinţele Consiliului facultății și Senatului USM, opiniile și sugestiile primite de la studenţii universității / facultății;
4. monitorizează procesul de desfăşurare a alegerilor la nivel de grupă, an de studii, program de formare, facultate, ciclu de studii;
5. recepționează și examinează dosarele candidaturilor studenţilor pentru participarea la alegeri în vederea desemnării acestora în Consiliul facultății și în Senatul Universității, în Consiliul de Etică și Management, în Comisia de Calitate;
6. alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
   13. Departamentele ASUSM
(1) Departamentele ASUSM funcționează permanent, activitatea fiind condusă de către directorii acestora și se constituie din minimum trei membri.
(2) În cadrul ASUSM activează următoarele Departamente:
1. Academic;
2. Cultură și Divertisment;
3. Fundraising & PM;
4. PR & Marketing;
5. Relații Externe.
(3) În caz de necesitate, pot fi constituite și alte departamente, prin decizia biroului permanent, luată cu vot majoritar al celor prezenți.
   14. Comisiile ASUSM
În caz de necesitate pot fi constituite unele comisii speciale, prin dispozițiile Președintelui ASUSM.
   15. Statutul Preşedintelui ASUSM
(1) Pentru funcția de Președinte al ASUSM, pot candida Senatorii ASUSM.
(2) Preşedintele ASUSM este ales în funcţie, prin vot secret şi direct, de către Adunarea generală a ASUSM pe termen de un an şi se subordonează doar acesteia.
(3) Președintele are dreptul de a fi reales, dar nu mai mult de două mandate consecutive.
(4) Președintele poate fi destituit la inițiativa a minim 1/3 de membri din numărul total a membrilor Adunării Generale, sau la inițiativa a 1/3 din numărul total al Bordului ASUSM, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale.
(5) Preşedintele ASUSM are următoarele atribuții:
1. realizează conducerea executivă a ASUSM, respectiv şi a Biroului permanent al ASUSM;
2. reprezintă (sau deleagă un reprezentant) ASUSM în relaţiile cu administrația universității, în relațiile inter-universitare; organele de stat şi cele obşteşti, organizaţiile studențești naţionale şi internaţionale;
3. administrează toate acțiunile de proiectare, organizare și desfășurare a activității ASUSM;
4. propune candidatura a doi vice-președinți și a secretarului;
5. face declaraţii, adresări şi apeluri în numele organului ASUSM respectiv;
6. asigură activitatea departamentelor și comisiilor ASUSM;
7. convoacă şedinţele și aprobă ordinea de zi a ședințelor ASUSM;
8. coordonează, monitorizează și răspunde pentru executarea deciziilor ASUSM;
9. prezintă anual Adunării generale a ASUSM dări de seamă privind activitățile realizate;
10. răspunde la cererile, petițiile și solicitările care îi sunt adresate, în limita competențelor sale;
11. înaintează propuneri privind alegerea şi eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui ASUSM, precum și a oricărui membru din bord;
12. alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(6) În cazul în care Preşedintele lipseşte, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre vicepreşedinți.
   16. Statutul Vicepreşedinților ASUSM
(1) Vicepreşedinții ASUSM sunt propuși de către Președintele ASUSM, aleși prin vot secret sau deschis la prima ședință a Adunării Generale ASUSM, de regulă, pe termen de un an, având dreptul de a fi reales, dar nu mai mult de două mandate consecutive.
(2) Vice-președintele poate fi destituit la inițiativa președintelui, sau la inițiativa a 1/3 din numărul total al bordului ASUSM, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale.
(3) Vice-preşedintele ASUSM are următoarele atribuţii:
   1. exercită interimatul în conducerea ASUSM, respectiv şi a Biroului permanent al ASUSM;
   2. asigură colaborarea ASUSM cu alte organizaţii;
   3. coordonează activitatea departamentelor și comisiilor ASUSM;
   4. alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
   17. Statutul Secretarului executiv al ASUSM
(1) Secretarul executiv al ASUSM este propus de către Președintele ASUSM, ales prin vot secret şi direct la prima ședință a ASUSM, de regulă, pe termen de un an, având dreptul de a fi reales, dar nu mai mult de două mandate consecutive.
(2) Secretarul executiv al ASUSM îndeplinește următoarele atribuții:
   1. monitorizează prezența participării la ședințele ASUSM;
   2. numără voturile și îl informează pe Președinte despre cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și despre rezultatul votării;
   3. întocmeşte avizele, procesele-verbale, declarațiile etc. ale şedinţelor;
   4. informează obligatoriu membrii ASUSM despre data desfășurării şedinţelor;
   5. asigură informarea membrilor ASUSM şi pune la dispoziție toate documentele necesare desfăşurării activităţii, inclusiv pe platforma electronică de comunicare a membrilor ASUSM;
   6. alte atribuţii organizatorice care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(3) Secretarul poate fi destituit la inițiativa președintelui, sau la inițiativa a 1/3 din numărul total al bordului ASUSM, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale.

   18. Statutul directorilor departamentelor ASUSM
(1) Pentru funcția de director de departament al ASUSM, pot candida membrii Bordului ASUSM sau membrii departamentului respective (care a activat cel puțin o lună în departamentul respectiv);
(2) Directorii departamentelor ASUSM sunt aleși de către membrii departamentelor și membrii bordului ASUSM și confirmați de către Președintele ASUSM, de regulă, pe termen de un an, aceștia având dreptul de a fi reconfirmați, dar nu mai mult de două mandate consecutive;
(3) Directorii departamentelor ASUSM au următoarele atribuţii de bază:
1. asigură reprezentarea departamentului în relațiile cu ASUSM, respectiv și cu celelalte departamente;
2. stabilesc și asigură desfășurarea și eficiența direcțiilor principale de activitate a departamentului, precum şi atribuţiile membrilor;
3. convoacă și conduc ședințele departamentului;
4. participa la lucrările celorlalte departamente care examinează probleme comune;
5. prezintă în ședințele ASUSM respectiv proiectele, rapoartele privind activitățile executate și avizele formulate de departament;
6. examinează și răspund la cererile, petițiile și demersurile la subiectele care intră în aria de competență;
7. alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(4) Directorii de departamente pot fi destituiți la inițiativa președintelui, sau la inițiativa a 1/3 din numărul total al departamentului din care face parte, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale.

   19. Statutul senatorilor ASUSM
(1) Senatorul este ales în cadrul facultății.
(2) Senatorii, de la data alegerii, din oficiu devin membri ai bordului ASUSM și ai Consiliului Facultății.
(3) Senatorii sunt intermediari între studenții facultății și Senatul universității.
(4) Senatorul, obligatoriu, participă la ședințele Senatului Universității.
(5) Demiterea Senatorului ASUSM se realizează de către Consiliul facultății la înaintarea unei cereri de către bordul ASUSM.
(5.1) În cazul în care Consiliul facultății nu ia atitudine și Senatorul în continuae nu își îndeplinește obligațiunile, bordul ASUSM îl lipsește de drepturi în cadrul ASUSM.
   20. Statutul Președinților de Consiliu
(1) Președinții de Consiliu sunt aleși de către membrii Consiliului Facultății, pe termen de un an, aceștia având dreptul de a fi reconfirmați, dar nu mai mult de două mandate consecutive.
(2) Președinții de Consiliu, de la data alegerii, din oficiu devin membri ai bordului ASUSM.
(3) Președinții de Consiliu sunt responsabili de activitatea Consiliului.
(4) Președinții de Consiliu trebuie să prezinte bordului ASUSM raportul privind activitatea Consiliului.
(5) Președinții de Consili pot fi destituiți la inițiativa a 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului facultății, sau la inițiativa a 1/3 din numărul total al bordului ASUSM, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale.
III. Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în ASUSM
   20. Calitatea de membru
(1) Membru al ASUSM poate fi orice student care își face studiile (de zi, cu frecvență redusă, la distanță), indiferent de ciclul de studii (licență, master, doctorat), originea socială, etnie, gen, limbă, religie, opinii politice etc.
(2) Mandatul de membru începe o dată alegerea acestuia în cadrul ASUSM și încetează la finalizarea ciclului de studii, dacă nu este demis conform prezentului Regulament.
   21. Încetarea calităţii de membru al ASUSM
(1) Pierderea calităţii de membru ASUSM intervine in următoarele condiţii:
1. Prin revocare, care se face pe baza unei propuneri din partea președintelui Consiliului studențesc sau 1/3 din membri cu drept de vot, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale, cu excepțiile prevăzute de prezentul Regulament.
2. În cazul în care membrul lipseşte nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale asociației din care face parte sau lipsește motivat de la 5 şedinţe consecutive.
3. Demisie din proprie dorință;
4. Părăsirea universităţii prin absolvire, transfer sau exmatriculare.
(2) În cazul revocării, se organizează alegeri pentru funcţia de reprezentare rămasă liberă, conform procedurii de alegere a studenţilor. Aceste alegeri trebuie organizate la cel mult două săptămâni de la data revocării.
IV. Ședințele. Procesul decizional
   22. Ședințele ASUSM
(1) Şedințele bordului ASUSM, precum şi ale Adunării generale ASUSM, se anunță cu cel puţin 3 zile înainte și se prezintă membrilor Ordinea de zi.
(2) În caz de urgență, pot fi convocate ședințe extraordinare fără anunțarea prealabilă, prin decizia Președintelui ASUSM.
(3) Şedințele sunt considerate deliberative dacă la ședința este prezent cvorumul (2/3 din membri).
(4) Bordul ASUSM se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar de o dată în lună şi la şedinţe extraordinare în cazuri excepţionale.
(5) Adunarea generală a ASUSM se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă semestrial, şi la şedinţe extraordinare în cazuri excepţionale.
(6) La ședinţe pot participa și persoane care nu fac parte din organul respectiv ASUSM, despre prezenţa acestora fiind informat, în prealabil, Bordul ASUSM și prin decizia președintelui să fie acceptată sau nu prezența acestora.
(7) Lucrările şedințelor se scriu în procese-verbale, care se păstrează la secretarul executiv ASUSM și se oferă, la solicitare, oricărui membru ASUSM.
   23. Transparența în procesul decizional
(1) Hotărârile ASUSM se iau cu majoritatea simplă (50%+1) a voturilor membrilor prezenți și se fac publice pe site-ul ASUSM timp de 72 de ore lucrătoare din momentul aprobării deciziei.
(2) Președintele ASUSM va desemna un responsabil pentru desfăşurarea procedurilor de informare și de consultare în grupele academice a proiectelor de decizie a bordului ASUSM.
(3) Bordul ASUSM va examina avizele și recomandările părţilor interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii.
(4) Votul membrului ASUSM este personal, deliberat, egal şi se manifestă în cvorumul ASUSM.
(5) Votul poate fi deschis (ridicare de mîini), nominal (apel nominal) sau secret (pe buletinele de vot).
(6) ASUSM poate să decidă recurgerea la vot secret şi în alte situații decît cele prezentate în regulamentul dat.
(7) O hotărîre adoptată la o şedinţă a ASUSM nu poate fi modificată în aceeaşi şedință.
(8) Toate deciziile aprobate de bordul ASUSM sunt contrasemnate de către președinte și secretarul executiv.
   V. Drepturile şi obligaţiile membrilor ASUSM
   24. Drepturile membrilor ASUSM
Membrii ASUSM au următoarele drepturi:
1. să aleagă şi să fie aleși în organele decizionale ale instituției de învățămînt superior;
2. să aibă acces la toate activităţile desfăşurate de structurile în cadrul cărora este reprezentant;
3. să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ASUSM;
4. să beneficieze de acces la informaţie;
5. la liberă exprimare şi dreptul de a face publice deciziile care se iau în cadrul organismelor din care fac parte;
6. să propună și să participe în proiecte care vizează activitatea şi situaţia studenţilor în cadrul instituției de învățămînt superior;
7. să participe prin vot deschis sau secret,după caz, la luarea deciziilor;
8. să facă publică şi să denunţe orice tentativă de influenţare a deciziilor sale;
9. să folosească baza materială a universităţii în activităţile sale de reprezentare, în conformitate cu obligaţiile ce revin din calitatea sa;
10. să i se motiveze absențele, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile impuse de calitatea de student reprezentant;
11. alte drepturi consemnate în regulamentele instituţionale.
   25. Obligaţiile membrilor ASUSM
Membrii ASUSM au următoarele obligații:
1. să reprezinte și să apere interesele studenţilor fără a fi influenţaţi de alţi factori interni sau externi;
2. să se prezinte şi să participe activ la şedinţele ASUSM;
3. să informeze studenţii pe care îi reprezintă cu privire la activităţile desfăşurate şi deciziile luate în cadrul ASUSM;
4. să asigure diseminarea informaţiilor în timp util;
5. să participe la toate activităţile care decurg din funcţia pe care o deţin;
6. să răspundă în faţa studenţilor pe care îi reprezintă;
7. să păstreze contactul cu studenţii reprezentaţi, periodic, și prin toate metodele care le stau la dispoziţie;
8. să programeze timpul şi abilităţile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de student reprezentant;
9. să contribuie la formarea unei imagini pozitive a instituției de învățămînt superior şi să o promoveze în afara instituţiei.
   26. Măsuri de stimulare şi dezvoltare a participării studenților
În scopul susținerii și motivării membrilor în activitățile ASUSM, în baza autonomiei universitare, implicit, financiare, conducerea instituției de învățămînt superior poate oferi următoarele facilități:
1. luarea în considerare a activității studentului la oferirea locurilor în cămine și a burselor de studii, la distribuirea biletelor în taberele de odihnă studenţeşti, inclusiv, la concursul pentru ocuparea locurilor bugetare (în caz de coincidenţă a mediei notelor, la selectarea candidaţilor);
2. delegarea preferențială la conferințe, seminare, vizite de studiu naționale și internaționale;
3. oferirea unui cont pentru transport, masă şi cazare în cazul exercitării obligaţiilor presupuse de calitatea de student reprezentant în altă localitate decît cea de reşedinţă;
4. finanțarea diferitor conferinţe (forumuri), concursuri, olimpiade, expoziţii, organizate de către membrii ASUSM
5. beneficiile care rezultă din legile cu privire la voluntariat și alte acte normative în vigoare.
La rândul său, ASUSM oferă membrilor săi următoarele beneficii:
1. legitimație de mebru;
2. participarea gratuită, după caz, la evenimentele ASUSM;
3. alte beneficii stabilite de legislația în vigoare.
   VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii
   27. Condițiile de intrare în vigoare a prezentului Regulament.
(1)Regulamentul cu privire la organizare şi funcţionare al ASUSM se supune dezbaterii
ASUSM și se adoptă prin vot deschis cu majoritatea absolută a membrilor prezenți ASUSM.
   • Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării de către ASUSM.
   • Prevederile prezentului Regulament ce fac referință la procedurile elective, intră în vigoare la data de 09.03.2020.
   28. Condițiile de modificare a prezentului Regulament
(1) Propunerile de modificare ale prezentului Regulament se fac la iniţiativa Bordului al ASUSM sau a 1/3 dintre membrii ASUSM şi urmează procedura folosită la adoptarea acestuia.
(2) Modificările prezentului Regulament vor avea valoare juridică numai dacă au fost aprobate la Adunarea Plenului ASUSM, cu prezenţa majorității membrilor prezenți.

Comentariile sunt blocate.